Výchovná poradkyně 

Mgr. Dana Přepechalová

Kontakt: dana.prepechalova@zsb.cz, tel.: 778 475 923

Konzultační hodiny: středa 12:45 – 13:30, v jiném termínu dle domluvy

Činnosti výchovné poradkyně zahrnují:

  • zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
  • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – koordinace přípravy IVP, jejich vyhodnocení, vedení dokumentace žáků s podpůrnými opatřeními
  • péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
  • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená absence, vysoká absence
  • řešení konfliktních situací ve škole, řešení vážnějších přestupků proti školnímu řádu
  • kariérové poradenství, pomoc žákům při výběru střední školy – konzultace pro rodiče a žáky, přihlášky na SŠ, zápisové lístky
  • spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)