Školní speciální pedagožka

PhDr. Mgr. et Mgr. Eva Dostalová 

Kontakt: eva.dostalova@zsb.cz, tel.: 606 370 707

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 14:30 hod.

Konzultační hodiny: pondělí 13:30 – 14:00, v jiném termínu dle domluvy

Činnosti školní speciální pedagožky zahrnují:

 • příprava a realizace depistáže žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků
 • příprava diagnostických činností, shromažďování a analýza údajů o žákovi, vyhodnocování a interpretace výsledků vyšetření, záznamy o žácích
 • průběžná komunikace a kontakty s rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky školy 
 • zajištění individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti 
 • příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu 
 • konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a plánu pedagogické podpory 
 • konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy
 • konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy 
 • konzultace a přímé metodické vedení asistentů pedagoga ve škole 
 • koordinace speciálně pedagogické péče ve škole