Školní psycholožka

Mgr. Veronika Šromová

Kontakt: veronika.sromova@zsb.cz, tel.: 778 482 489

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 14:30 hod.

Konzultační hodiny: pondělí 13:00 – 13:30, v jiném termínu dle domluvy

Činnosti školní psycholožky zahrnují:

  • poskytnutí krizové intervence dětem (příp. rodinám), které se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci
  • práce s třídními kolektivy, diagnostika vztahů – třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností
  • spolupráce na tvorbě a realizaci adaptačních programů pro třídy se změnou kolektivu (především 1. a 6. ročníky)
  • pomoc žákům 8. a 9. ročníku s výběrem střední školy a budoucího profesního směřování, diagnostika rozumových schopností, osobnostních předpokladů a profesních zájmů
  • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili
  • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte
  • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
  • práce s žáky s projevy rizikového chování (záškoláctví, zneužívání návykových látek, sebepoškozování, poruchy chování apod.)
  • individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky se studijním selháváním, kázeňskými nebo výchovnými problémy