Metodik prevence

Mgr. David Kříž

Kontakt: david.kriz@zsb.cz, tel.: 775 699 466

Konzultační hodiny: pátek 13:30 – 14:00, v jiném termínu dle domluvy

Činnosti školního metodika prevence zahrnují:

  • Metodická, koordinační a poradenská činnost v oblasti primární prevence rizikového chování – šikana, záškoláctví, užívání návykových látek, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
  • Spolupráce s pedagogy – podpora bezpečného a zdravého klimatu ve škole
  • Tvorba Minimálního preventivního programu školy
  • Organizace přednášek a besed spojených s danou problematikou
  • Poradenská činnost zákonným zástupcům žáků v případě výskytu rizikového chování